collapse
* Kto je Online
 • Bodka Hostí: 5
 • Bodka Skrytých: 0
 • Bodka Užívateľov: 0

Nikto nie je online.

* ShoutBox
Obnoviť História
 • Problémy riešte cez fórum!
 • 85filip58: no vidíš, tak trénuj aby si dal o 20 stotín lepšie Smiley
  Nedeľa 15.Dec 2013, 12:05:53
 • nilakite2: čawte všetci Smiley ...dnes som dal skoro WR Cheesy...chyba my 20 stotin Cheesy
  Sobota 30.Nov 2013, 15:13:41
 • 85filip58: vitaj Smiley
  Pondelok 08.Júl 2013, 08:56:22
 • Hakki Senior: :-)
  Pondelok 01.Júl 2013, 10:57:12
 • dokydom: konecne sa mi podarilo registrovat lebo ten obrazok mi nejde nacitat a tie pismenka ked pocuvam ... tazko odhadnut co to je
  Nedeľa 30.Jún 2013, 20:21:13
 • 85filip58: To bohužiaľ nemám, veľká škoda, ale nikto nič neodpisuje a tak vieš mno  this
  Štvrtok 02.Máj 2013, 16:32:56
 • Hakki Senior: a čo by si rád ? ak máš prichystaný článok, sem s ním ... :-)
  Streda 01.Máj 2013, 14:06:09
 • 85filip58: Nejak mŕtvo, nemyslíte?  Cry
  Utorok 30.Apr 2013, 18:12:11
 • 85filip58: Zdravím všetkých priaznivcov TrackManie, ako sa máte? Smiley
  Sobota 09.Mar 2013, 11:37:23
 • Mutty: nazdar Cheesy
  Nedeľa 03.Feb 2013, 15:33:47
 • ujolubo: jasne, 52 v SK, 5000 world
  Piatok 05.Okt 2012, 20:25:02
 • Hakki Senior: a inak ako ? hrávaš TM ? :-)
  Streda 03.Okt 2012, 12:57:17
 • ujolubo: Sorry Hakki, nič, som tu nový, tak len skúšam :-)
  Streda 03.Okt 2012, 12:40:06
 • Hakki Senior: čo sa deje, ujolubo ?
  Streda 13.Jún 2012, 08:10:36
 • ujolubo: ranking
  Utorok 12.Jún 2012, 11:45:45
 • ujolubo: ujolubo
  Utorok 12.Jún 2012, 11:42:46
 • Hakki Senior: nový člen, vitaj ... :-)
  Utorok 22.Máj 2012, 15:49:25
 • Hakki Senior: Vitaj, Gal ... ako sa darí po týždni ?
  Sobota 21.Apr 2012, 20:04:56
 • Hakki Senior: GAL, info mas v ICQ
  Sobota 14.Apr 2012, 18:15:19
 • Hakki Senior: bud ICQ, alebo stačí Miranda, kde si lahko vytvoris ucet ... ;-)
  Nedeľa 08.Apr 2012, 19:35:20
 • infect./adam: ale ja nemam ICQ
  Nedeľa 08.Apr 2012, 13:22:48
 • Hakki Senior: a komunikujem radšej cez ICQ ...
  Nedeľa 08.Apr 2012, 08:02:41
 • Hakki Senior: toto nie je tým, toto je slovenský Trackmania portál ...  good
  Nedeľa 08.Apr 2012, 07:54:53
 • infect./adam: pls hakki   ja by som išiel  do teamu za redaktora ok? napíš mi pls na skype ok? tu je:Evilmay
  Sobota 07.Apr 2012, 21:09:59
 • 85filip58: jj už je to ok Smiley
  Utorok 03.Apr 2012, 17:17:46
 • Hakki Senior: bol upgrade serverov. už to od včera večera ide ... ;-)
  Pondelok 02.Apr 2012, 15:20:14
 • Hakki Senior: netuším, zisťujem ...
  Sobota 31.Mar 2012, 15:19:54
 • 85filip58: čč prečo nefunguje trackmnia.cz ?
  Sobota 31.Mar 2012, 15:11:57
 • d-.-b: zmena mena
  Nedeľa 26.Feb 2012, 19:10:52
 • Hakki Senior: kupis united, a premigrujes na forever ... :-)
  Utorok 21.Feb 2012, 21:23:21

* Najnovšie príspevky
Server Web Admin od 85filip58
[Piatok 14.Jún 2013, 18:19:55]


Problém s loginom od Hakki Senior
[Sobota 06.Okt 2012, 19:38:32]


Slovenská kvalifikácia na ESWC 2012 od Hakki Senior
[Utorok 04.Sep 2012, 14:15:18]


Uvítanie / predstavenie nových členov od Dobson
[Piatok 22.Jún 2012, 18:36:54]


Ako vytvoriť TM Dedicated Server - video od Hakki Senior
[Streda 16.Máj 2012, 16:38:54]


Potrebujem poradiť od Hakki Senior
[Sobota 07.Apr 2012, 14:39:49]


Strán: [1]
Tlačiť
Autor Téma: Alienware Notebook Challenge Trackmania  (Prečítané 5878 krát)
0 užívateľov a 1 Hosť prehliada túto tému.
Hakki Senior
Administrátor
SpamBOT
*****
Offline Offline

Príspevkov: 1462WWW
« kedy: Piatok 02.Mar 2012, 21:59:49 »

Ukáž sa, čo dokážeš v Trackmanii!
Chceš vyhrať jeden z najvýkonnejších notebookov sveta?
Súťaž, vyhraj a odnes si z výstavy Notebook Expo špičkový M17x


Len 3 kvalifikačné kolá : 25.2.2012, 3.3.2012, 10.3.2012 v Trackmania Forever
« Posledná zmena: Piatok 02.Mar 2012, 22:16:38 od Hakki Senior » Zaznamenané
Hakki Senior
Administrátor
SpamBOT
*****
Offline Offline

Príspevkov: 1462WWW
« Odpoveď #1 kedy: Piatok 02.Mar 2012, 22:00:01 »

Mi­nu­lý týž­deň ste ma­li mož­nosť po pr­výk­rát sa za­po­jiť do veľ­ké­ho on-li­ne tur­na­ja v Trac­kma­nii o vstu­pen­ky do fi­ná­le, kto­ré sa bu­de ko­nať na No­te­book Expo v Bra­tis­la­ve. Za­po­jiť sa mo­hol kaž­dý, kto si bez­plat­ne stia­hol hru Trac­kma­nia Na­tions Fo­re­ver a za­re­gis­tro­val sa na strán­ke tur­na­ja.

Už tú­to so­bo­tu o 14:00 hod. od­štar­tu­je v po­ra­dí dru­hé kva­li­fi­kač­né ko­lo, kde hrá­me aj na­ďa­lej o hlav­nú vý­hru, kto­rou je her­ný no­te­book Alienware. Keď­že mi­nu­lý týž­deň sa via­ce­ro hrá­čov sťa­žo­va­lo na rôz­ne tech­nic­ké prob­lé­my, kto­ré nas­ta­li po­čas pre­te­kov, roz­hod­li sme sa poz­me­niť a zjed­no­du­šiť pra­vid­lá tur­na­ja.

Hlav­nou zme­nou je pre­dov­šet­kým zme­na sys­té­mu tur­na­ja. Pô­vod­ne bol tur­naj nas­ta­ve­ný na jed­not­li­vé due­ly me­dzi hráč­mi, kde lep­ší hráč pos­tu­po­val pa­vú­kom zá­pa­sov a naj­lep­ší dva­ja zís­ka­li vstu­pen­ky do fi­ná­le. Ten­to­raz sa však bu­de hrať na jed­nom server­i a na jed­nej tra­ti, kde bu­dú jaz­diť všet­ci sú­ťa­žia­ci spo­lu a dva­ja hrá­či, kto­rí za­jaz­dia naj­rý­chlej­šie ko­lo, sa sta­nú ví­ťaz­mi kva­li­fi­kač­né­ho ko­la a pos­tu­pu­jú ďa­lej. Kaž­dý hráč bu­de mať pri­tom neob­me­dze­ný po­čet po­ku­sov na za­jaz­de­nie naj­lep­šie­ho ko­la a je len na ňom, s akým vý­sled­ným ča­som sa us­po­ko­jí.

Na strán­ke www.alienware-challen­ge.com sa v so­bo­tu 14:00 zve­rej­nia in­for­má­cie o náz­ve server­a a ta­kis­to prís­tu­po­vé hes­lo, kto­ré tre­ba za­dať pri pri­po­je­ní na server. Jaz­diť sa bu­de nep­retr­ži­te do 18:00.

Pev­ne ve­rí­me, že tie­to zme­ny pri­ví­ta­jú po­zi­tív­ne pre­dov­šet­kým hrá­či a že ne­bu­de už do­chá­dzať k prob­lé­mom, kto­ré by moh­li znep­rí­jem­niť sú­ťa­žia­cim tur­naj.

Všet­kým hrá­čom pra­je­me ve­ľa šťas­tia a ne­za­bud­ni­te, že 6 naj­lep­ších z vás sa stret­ne vo veľ­kom fi­ná­le. Tí, kto­rí ne­pos­tú­pia, ne­mu­sia zú­fať. Po­čas po­du­ja­tia No­te­book Expo sa bu­dú mať šan­cu kva­li­fi­ko­vať 4 ďal­ší pria­mo na ak­cii a za­po­jiť sa tak do bo­jov o no­te­book Alienware.

Ná­vod, ako sa za­po­jiť do tur­na­ja:

1.    Stiah­ni­te a nain­šta­luj­te si bez­plat­nú ver­ziu Trac­kma­nia Na­tions Fo­re­ver na Download/Stiahni.
2.    Vy­tvor­te si kon­to na strán­ke Allienware Challen­ge www.alienware-challen­ge.com a pri­daj­te va­še kon­to Trac­kma­nia Na­tions Fo­re­ver do svo­jich her­ných úč­tov.
3.    Klik­ni­te na tla­čid­lo Sign-on vpra­vo na strán­ke Alienware Challen­ge a ste účas­tní­kom tur­na­ja. Mô­že­te sa doň prih­lá­siť ke­dy­koľ­vek v ča­se, keď bu­de server ot­vo­re­ný, t. j. me­dzi 14:00 - 18:00 v deň tur­na­ja (so­bo­ta).
4.    Po­čas dňa, keď bu­de pre­bie­hať tur­naj, sa mô­že­te pri­po­jiť na server ke­dy­koľ­vek me­dzi 14:00-18:00 a má­te šan­cu od­jaz­diť naj­rý­chlej­šie ko­lo po­čas tých­to 4 ho­dín. De­tai­ly server­a bu­dú vy­pí­sa­né vo va­šom „cup sta­tus" na pra­vej stra­ne po­čas tr­va­nia tur­na­ja.
5.    Uis­ti­te sa, že jaz­dí­te pod svo­jím kon­tom Trac­kma­nia Na­tions Fo­re­ver, kto­ré ste si pri­da­li me­dzi va­še her­né úč­ty (Ga­me Ac­counts) na server­i Alienware Challan­ge, inak váš čas ne­bu­de zob­ra­ze­ný na strán­ke tur­na­ja, a te­da ne­bu­de za­rá­ta­ní do cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia.
6.    Po­kiaľ ne­vie­te, ako sa pri­po­jiť na server, pro­sím, nas­le­duj­te inštruk­cie v ná­vo­de (Tu­to­rial). Ak pot­re­bu­je­te po­moc ale­bo má­te ďal­šie otáz­ky, na­píš­te ob­slu­he (sup­port tic­ket) v an­glic­kom ja­zy­ku.


Doplňujúce informácie:


3 Kvalifikačné kolá : 25.2.2012, 3.3.2012, 10.3.2012 v Trackmania Forever
Grand Finále         : 24.3.2012 v hre Trackmania Canyon
Podrobné pravidlá  : Pravidlá

Výsledky:
Results: Alienware Notebook Challenge 2012

     Florian "oNio" Roschu - mousesports (0:36:35)
     hakkiJunior - eSuba (0:36:53)
     bug'Sean (0:36:92)
     Ghost - eSc (0:37:20)
     Ckay - MG (0:37:50)
     Tato (0:37:70)

Photos: Daniel Schmitz, http://www.mousesports.com


Zdroj: Alienware-challenge.com, PC-Revue na ITNews.sk
« Posledná zmena: Pondelok 02.Apr 2012, 13:23:13 od Hakki Senior » Zaznamenané
Sean
RedaktorJunior
SpamLama
**
Offline Offline

Príspevkov: 31


:)


WWW
« Odpoveď #2 kedy: Utorok 27.Mar 2012, 08:23:44 »

super akcia ;P
Zaznamenané

Hakki Senior
Administrátor
SpamBOT
*****
Offline Offline

Príspevkov: 1462WWW
« Odpoveď #3 kedy: Utorok 27.Mar 2012, 13:54:19 »

len kde nájdem výsledky, fotky a podobne ? :-/
Zaznamenané
Sean
RedaktorJunior
SpamLama
**
Offline Offline

Príspevkov: 31


:)


WWW
« Odpoveď #4 kedy: Nedeľa 01.Apr 2012, 15:56:10 »

na facebook stranke PC REVUE alebo http://www.mousesports.com/en/news/10483/

 Wink
Zaznamenané

Hakki Senior
Administrátor
SpamBOT
*****
Offline Offline

Príspevkov: 1462WWW
« Odpoveď #5 kedy: Pondelok 02.Apr 2012, 13:24:00 »

na facebook stranke PC REVUE alebo http://www.mousesports.com/en/news/10483/
minimálne informácie, žiadny report, nič ... :-/
Zaznamenané
NPC Black
SpamLama
*
Offline Offline

Príspevkov: 6


« Odpoveď #6 kedy: Utorok 03.Apr 2012, 22:29:07 »

Kód:
http://www.gamesite.sk/eventy/notebookexpo/9825-notebook-expo-2012-reportaz.html
len skoda ze fotky takmer ziadne a video tiez nic... hlavne ze to natacali
Zaznamenané
Strán: [1]
Tlačiť
Skočiť na:  


SimplePortal 2.3.1 © 2008-2009, SimplePortal